Blog Pàrlamaid na h-Alba

Is e a-màireach (Dihaoine) an latha mu dheireadh gus beachdan a chur a-steach airson an rannsachaidh aig Comataidh na h-Eòrpa air cànainean ann am bun-sgoiltean na h-Alba agus tha a’ Chomataidh airson cluinntinn bhuat.

Am measg rudan eile, tha iad airson cluinntinn dè na cànanan a bu chòir a bhith air an teagasg ann am bun-sgoiltean na h-Alba is carson.

Ma tha thu a’ leughadh seo, feumaidh co-dhiù dà chànan a bhith agad agus mar sin, is cinnteach gum bi beachd no dha agad ri cur ris an rannsachadh!

Tha a’ chomataidh a’ sireadh bheachdan air dè na cànanan a bu chòir a bhith air an teagasg ann am bun-sgoiltean na h-Alba. Faodaidh tu beachd luath a chur air Twitter (@ScotParl no @ParlAlba agus/no leis an taga #langsinq) no air Facebook air dè na cànanan a bu chòir a bhith air an teagasg leis an taga #langsinq no faodaidh tu…

View original post 40 facal eile

Tachartas Gàidhlig ann an Glaschu! // Gaelic events in Glasgow!

A bheil thu ag ionnsachadh na Gàidhlig ann an Glaschu?  //  Are you learning Gaelic in Glasgow?

If so, there are 4 events taking place over the next week that you should check out!

Tonight, as part of Celtic Connections, there will be a talk on Gaelic in the Media at Pacific Quay, starting at 19:00.  The event is free but ticketed, and you can book via the Celtic Connections website.

Also, next Wednesday, 30th January, the will be a talk on The Origins of Our Tongues, shining a light on how the indigenous languages of Scotland came to be.  The event is hosted by the University of the Highlands and Islands, and chaired by comedian Susan Morrison.  It runs from 19:00 to 21:00, at City Halls, and it is free but ticketed.  To book a place, or find out more, contact City Halls or see the Celtic Connections website.

On Saturday 26th January, the CCA in Glasgow will host this month’s Ceòl is Craic event, Càirdean Ceilteach, , featuring music from Irish, Breton and Welsh artists, and culminating in a set from Gaelic singer and Ùlpan tutor extraordinaire, Joy Dunlop.  The evening kicks off with the Conversation Cafe from 18:00 – 19:00, which is free and open to all abilities.  Also, the first ten people to attend the Conversation Cafe will get in free to the main event!  Abair bargan!

Next Tuesday, 29th January, there will be an informal meeting to discuss the formation of a Gaelic Reading Group in Glasgow.  The meeting will take place at the University of Glasgow Centre for Open Studies, in the St. Andrew’s Building on Eldon Street, from 18:00.  The group will be an opportunity for post-beginner learners and above, including fluent speakers, to get together to read and talk about Gaelic writing, in Gaelic, in a friendly and informal environment.

The provisional proposal is to look at the short stories on ansgeulachdghoirid.com  by Iain Mac a’ Ghobhainn, Iain Moireach and Ruaraidh MacThomais, among others.  Both the texts and sound recordings of the stories are available through the website free of charge.

Nach tig thu ann?  //  Won’t you come along?Ebook for students

Tha sin air leabhar beag ùr fhoillseachadh air loidhne – “e-book” son oileanaich Ùlpan!

We have published a new e-book online for Ùlpan students!

The e-book is full of advice and ideas about what you can do in between Ùlpan classes to keep your Gaelic in good shape.  There are details of free, online resources, plus information about further courses and other Gaelic get-togethers you can attend.

Have a read through the book and find what works for you.  Try and do something every day, no matter how small.  You can then build on that week by week, at a rate that suits you.

The e-book can be downloaded through your student account.  If you don’t have an account yet, you can self-register at ulpan.co.uk, by clicking on the top-right tab marked “students”.

Gur math a thèid leat!  Good luck!

Ulpan - The Road to Gaelic FluencyA bharrachd air na faidhlichean-fuaim do dh’oileanaich, tha sinn air leabhar beag a sgrìobhadh, le fiosrachadh feumail air na b’ urrainn dhut dèanamh aig an taigh, eadar na clasaichean agad, airson adhartas a dhèanamh sa chànan.  Faodaidh tu an leabhar seo fhaighinn tron chunntas agad, tron làrach-lìn Ùlpan.

Faodaidh tu clàradh son cunntas an seo ulpan.co.uk/register

Tha fiosrachadh ann air goireasan a th’ ann do luchd-ionnsachaidh na Gàidhlig, ’s a’ mhòr-cuid dhiubh ri fhaodainn saor ’s an asgaidh air an eadar-lìon.  Tha taic ’s stiùireadh ann cuideachd air na b’ urrainn dhut dèanamh aig an taigh.  Tha sinn ’n dòchas gum bi seo gad bhrosnachadh agus gad thoirt nas fhaisge air fileantas!

Thoir sùil air an leabhar gus faodainn a-mach de bhios ag obair dhutsa.  Mar a tha fhios againn uile, chan eil e furasta a bhith ag ionnsachadh cànan, agus nam b’ urrainn dut beagan Gàidhlig a chleachdadh gach latha, nì thu deagh adhartas sa chànan.  Gur math a thèid leat!

In addition to the sound files now available for students to practice with at home, we have written a short e-book with useful information on what you can do at home and between classes to help your progress.  You can download this through your account on the Ùlpan website.  

You can sign up for an account, here ulpan.co.uk/register

The e-book has details of Gaelic resources for learners, many of which area available online for free, and it also has some handy hints and tips for learning exercises you can do at home.  We hope this will help keep motivation levels up and help bring you closer to fluency!

Have a read through the book and find out what might work for you.  As we all know, learning a language isn’t easy, so the more Gaelic you can fit into your daily routine, the better your progress will be.  Good luck!

Seo agad, Peallaidh! Buannaich lèine-t // Introducing Peallaidh! Win a t-shirt

PeallaidhSeo agad, Peallaidh!

‘S ann le toileachas mòr a tha Ùlpan a’ cur fàilte air ball ùr den sgioba  – Peallaidh!

‘S e ùraisg a th’ ann am Peallaidh, dia-uisge à seanchas na Gàidhlig, anns a bheil nàdar de chat-fiadhaich gu h-ìre nach beag.  ‘S e brownies no water-sprites a th’ aig luchd na Beurla orra am bitheantas.

Ged a tha e caran diùid, tha e glè fhiosrachail a dh’aindeoin sin.  ‘S toil leis tòimhseachain agus os cionn a h-uile sìon eile, ’s e toradh an taighe-bainne am biadh as annsa leis.

Dìreach an-dràsta, tha e na chleith an àiteigin ann an duilleagan-lìn Ùlpan.  Ach, chan e an tè seo i, mus fhaighnich thu!

‘S e an dùbhlan agadsa ri bhith ga lorg air an làrach-lìn, agus ri teachdaireachd pearsanta a chur thuige tron lìonradh sòisealta as fheàrr leis, ri innse dha càite an deach e a lorg.

Thèid lèine-t a thoirt aig Peallaidh mar duais do chuideigin a bheir an gnìomh seo gu buil ro 12f, Diciadain sa tighinn (23/01/13).

Luc mhath!

Mu Pheallaidh

‘S ainneamh a bhios ùraisgean a’ cumail conaltradh ri mac an daoine, ach bidh còmhraidhean gaolach fada ann eatorra fhèin – ann an Gàidhlig gun teagamh.

Bidh mòid mhòra aca cuideachd ann an ceàrnaidhean iomallach ri taobh easan agus air cladaichean creagach.  Ann an 1926, sgrìobh William J Watson, Gàidheal à Siorrachd Rois, a chur sgrùdadh àinmeam-àite ann an Alba air bhonn, gun robh ùraisg aig gach caochan ’s uisge ann am Bràghad Albainn aig aon àm, agus b’ e Peallaidh na rìgh dhaibh.  Tha ainm-san ri cluinntinn fhathast san ainm-àite, Obar Pheallaidh.

Chan fhaic ach muinntir an dà-sheallaidh ùraisgean mar as trice, ach uaireannan bidh daoine àbhaisteach gam faicinn cuideachd.  Thathar ag ràdh gu bheil iad frogail is bàidheil na phearsa…

Introducing Peallaidh!

Ùlpan is delighted to welcome a new member of the team – Peallaidh!

Peallaidh is an ùraisg, a water-being from Gaelic mythology, with more than a hint of a wildcat about him.  Ùraisgean are known as brownies or water-sprites in English.

Although quite shy, he is very knowledgeable noneless.  He enjoys word-play and above all else is especially fond of dairy products.

Just now, he is hiding somewhere on the Ùlpan website.  And before you ask, this page doesn’t count!

Your task is to find him on the website, and send a personal message on his favourite social network, to let him know where he has been found.

For the successful completion of this mission before next Wednesday at 12pm (23/01/13), Peallaidh will award one lucky winner an Ùlpan t-shirt.

Luc mhath!

About Peallaidh

Ùraisgean seldom speak to humans, but often engaged in long and affectionate conversations with one another – in Gaelic of course.

They hold large gatherings as well, usually in remote places beside waterfalls, and on rocky shores.  The founder of Scottish place-names studies and native speaker of Ross-shire Gaelic, William J Watson, wrote in 1926 that every watercourse in Breadalbane had an ùraisg at one time and their king was Peallaidh, whose name is still heard in the place-name, Obar Pheallaidh (Aberfeldy).

Usually, only those who have second sight can see ùraisgean, though there are instances when they make themselves visible to ordinary people as well.  They are said to be jolly and personable…

Ùlpan ann an Lismore [bhideo]

This group started planning in February 2012. Their classes started in April 2012, with a full 14 participants. The class has gone from strength to strength – you can read more about it here: http://ulpangaelic.wordpress/com. If your community would like to get involved with Ùlpan, email Àdhamh (Adam) – adhamh@ulpan.co.uk.

Gaelic Cafe on Lismore!

Our Gaelic Cafe meets every saturday at Isle of Lismore Cafe and it’s going great. Some of the Ulpan learners come to compare their homework, practice their pronunciation and just generally have a gaelic themed get together. We’ve had help from some native Liosach gaelic speakers and this has been brilliant for our learning and local phrasing.  Liosachs say some words and phrases differently from what we are being taught and it’s so good to get the local flavour to add to our learning. We would welcome any gaelic speakers who are visiting the island to come along and join us!

Ulpan on Lismore has started!

This week our Ulpan Gaelic classes started! We have 16 Liosachs signed up to learn gaelic – starting at Unit 1. It’s so exciting to be part of it! We’re also running a Gaelic Cafe every saturday 2.30pm-3.30pm at the Isle of Lismore Cafe for us all to get together and practice! We’re hoping it becomes a popular meeting point for local gaelic speakers, gaelic learners, child learners and any gaelic speaking visitors to the island.

Ùlpan on the Isle of Lismore!

When I first moved to Lismore I wanted to learn Gaelic as Sophie was learning it at school and I wanted to be able to speak it too and know what she was saying and singing. Also listening to Liosachs speaking it to each other it sounded a beautiful soft language. Over the years Lismore has seen many gaelic classes and individual tutoring. I  had heard about this new method of teaching gaelic called Ùlpan (www.ulpan.co.uk) and I wanted to look into it. A friends’ mum had done a course at Sabhal Mor Ostaig (www.smo.uhi.ac.uk) on the Isle of Skye (Scotland’s only gaelic college of further education) and she spoke very highly of this method. So when I took up my new post last year I thought it would be good to find out if there were many people on the island who wished to learn as I felt that this fell right into my remit as my post is all about learning about the heritage of Lismore and finding ways to make it interesting and sustainable for future generations. A number of people came forward to say they were interested in learning gaelic so that was my mandate to try to see if we could organise a class on the island.

After a bit of digging around we made contact with Àdhamh Ó Broin from Ùlpan and he was delighted and excited to help us in our quest to get a gaelic class off the ground. Then up popped Ann MacLean who had recently moved to Lismore – Ann is a gaelic speaker, she has close Lismore connections, is a beautiful gaelic singer and a gaelic teacher! It all seemed too good to be true!

Anyway it all came together on Saturday 18th Feb – we had organised an Ùlpan Gaelic Taster day for all those interested. I picked Adhamh up off the 12 ferry and took him to the Heritage Centre. I was hoping for a good turnout. Our class was due to start at 2.30pm and as the time went on the cafe got busier and busier and busier. By 2.30pm we had to swiftly find a bigger space than the one we had planned for our class – 24 people came to sit in on the Taster class to hear Adhamh talk all about the ulpan method. Then Ann and Àdhamh took everyone through the first unit of Ulpan. It was fun and exciting and interesting and challenging and everyone seemed to really enjoy themselves. We had people there from all over the world wanting to learn gaelic – from Lismore to Glasgow to London to New Zealand! They aged in range from teenagers to in their 80’s! We also had 5 local gaelic speakers who were keen to see how this new method worked. At the end of the session 14 people said they wanted to learn gaelic with us! We have several other people keen to learn too who couldn’t attend on sat. So now it looks like we’re going to have to put on 2 gaelic classes a week! We start in April – two units/classes a week as this is the recommendation from Ùlpan to help people achieve fluency. It’s really exciting and I for one can’t wait to get learning and talking and help Sophie with her homework! It should help me too with the gaelic songs we’ll be singing with the new Lismore Community choir we have starting up soon. Even though we’re not all highlanders it’s a good feeling to think we’ll be helping to keep gaelic and especially Lismore gaelic alive. As someone said to me on saturday – Gaelic is cool!

This was first posted on my blog (http://lorraineatlismoremuseum.wordpress.com) in Feb 2012 – my blog about working as Assitant Curator at Lismore Gaelic Heritage Centre.