Ulpan - The Road to Gaelic FluencyA bharrachd air na faidhlichean-fuaim do dh’oileanaich, tha sinn air leabhar beag a sgrìobhadh, le fiosrachadh feumail air na b’ urrainn dhut dèanamh aig an taigh, eadar na clasaichean agad, airson adhartas a dhèanamh sa chànan.  Faodaidh tu an leabhar seo fhaighinn tron chunntas agad, tron làrach-lìn Ùlpan.

Faodaidh tu clàradh son cunntas an seo ulpan.co.uk/register

Tha fiosrachadh ann air goireasan a th’ ann do luchd-ionnsachaidh na Gàidhlig, ’s a’ mhòr-cuid dhiubh ri fhaodainn saor ’s an asgaidh air an eadar-lìon.  Tha taic ’s stiùireadh ann cuideachd air na b’ urrainn dhut dèanamh aig an taigh.  Tha sinn ’n dòchas gum bi seo gad bhrosnachadh agus gad thoirt nas fhaisge air fileantas!

Thoir sùil air an leabhar gus faodainn a-mach de bhios ag obair dhutsa.  Mar a tha fhios againn uile, chan eil e furasta a bhith ag ionnsachadh cànan, agus nam b’ urrainn dut beagan Gàidhlig a chleachdadh gach latha, nì thu deagh adhartas sa chànan.  Gur math a thèid leat!

In addition to the sound files now available for students to practice with at home, we have written a short e-book with useful information on what you can do at home and between classes to help your progress.  You can download this through your account on the Ùlpan website.  

You can sign up for an account, here ulpan.co.uk/register

The e-book has details of Gaelic resources for learners, many of which area available online for free, and it also has some handy hints and tips for learning exercises you can do at home.  We hope this will help keep motivation levels up and help bring you closer to fluency!

Have a read through the book and find out what might work for you.  As we all know, learning a language isn’t easy, so the more Gaelic you can fit into your daily routine, the better your progress will be.  Good luck!